Publications

Preprint

  1. Half-Tree: Halving the Cost of Tree Expansion in COT and DPF
    Xiaojie Guo, Kang Yang, Xiao Wang, Wenhao Zhang, Xiang Xie, Jiang Zhang and Zheli Liu